รีไฟแนนซ์ดีๆ ทำอย่างไรให้คุ้มค่า

By DearOle on 13/03/2012 in Buy advice
1
0

รีไฟแนนซ์ดีๆ ทำอย่างไร

การรีไฟแนนซ์ (Refinance) เป็นทางออกที่ดีสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินของตนเองหรือต้องการลดภาระดอกเบี้ยจากการผ่อนส่งให้ต่ำลง ด้วยการนำเงินกู้ก้อนใหม่มาโปะทับเงินกู้ก้อนเก่า ซึ่งการรีไฟแนนซ์ดีๆ ที่คุ้มค่านั้น จะต้องมีอัตราดอกเบี้ยก้อนใหม่น้อยกว่าดอกเบี้ยก้อนเก่าไม่น้อยกว่า 2% เพราะหากอัตราส่วนต่างน้อยกว่านี้จะถือว่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้กู้ ที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจากการทำรีไฟแนนซ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ

  1. ค่าไถ่ถอนทรัพย์ โดยปกติหากจดจำนองกับธนาคารไม่ถึง 3 ปี (หรือแล้วแต่ธนาคาร) แล้วต้องการรีไฟแนนซ์ จะต้องชำระค่าไถ่ถอนก่อนกำหนดในอัตรา 1-2% ของยอดคงเหลือ
  2. ค่าใช้จ่ายในการจดจำนองกับธนาคารใหม่ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1% ของวงเงินจดจำนองใหม่ (แต่บางธนาคารอาจมีการรีไฟแนนซ์ให้โดยไม่คิดค่าจดจำนองใหม่ ถ้ารีไฟแนนซ์กับธนาคารเดิม)
  3. ค่าใช้จ่ายในการโอน ตามเงื่อนไขของกรมที่ดิน

นอกจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้แล้ว การรีไฟแนนซ์ดีๆ ควรจะพิจารณาเรื่องความต่างของค่างวดเก่าและค่างวดใหม่ด้วย โดยความต่างนี้ สามารถคำนวณหาได้จาก นำค่างวดเก่ามาเป็นตัวตั้งลบค่างวดใหม่

ตัวอย่างการรีไฟแนนซ์ดีๆ

นาย ก. กู้เงินจากธนาคาร A มาซื้อบ้านราคา 1,000,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี ระยะเวลากู้ 25 ปี ผ่อนชำระงวดละ 7,068 บาทต่อเดือน ผ่อนชำระได้ 2 ปี เหลือยอดหนี้คงค้างที่ต้องชำระอีก 967,709 บาท

ต่อมานาย ก. เลือกรีไฟแนนซ์กับธนาคาร B ในวงเงินกู้เท่ากับยอดหนี้ที่ยังคงค้างอยู่กับธนาคาร A คือ 967,709 บาทด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียง 4.50% ระยะเวลากู้ 23 ปี (ระยะเวลาผ่อนที่เหลืออยู่กับธนาคาร A นั่นเอง) ซึ่งจะทำให้นาย ก. สามารถประหยัดเงินไปได้ถึง (7,068 – 5,646)1,422 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็น 392,272 ตลอดเวลาของสัญญาที่เหลืออยู่

ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด ดังนี้

- ค่าปรับในการไถ่ถอนก่อนกำหนด 3 ปี (สถาบันทางการเงินจะคิดในอัตราที่แตกต่างกันออกไปและบางทีอาจจะคิดจากจำนวนเงินต้นด้วย) เท่ากับ 2% ของยอดหนี้คงเหลือ คือ 969,709 = 19,394 เพื่อนำเงินในส่วนนี้ไปจ่ายให้กับสถาบันการเงินเดิม

- ค่าจดจำนอง (ถ้ามี) คิด 1% ของราคาประเมิน 1,000,000 บาท จะเท่ากับ 10,000 บาท

- ค่าอากรแสตมป์คิด 0.05% ของยอดเงินกู้ที่รีไฟแนนซ์คือ 969,709 จะเท่ากับ 484 บาท

- ค่าประกันภัย 2,000 บาท คิดจากทรัพย์สินที่นำไปวางค้ำประกันเงิน 1,000,000 บาท (ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทรัพย์สิน)

เมื่อรวมเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด สำหรับการรีไฟแนนซ์ครั้งนี้จะอยู่ที่ 31,878 บาท จึงจัดว่าเป็นการรีไฟแนนซ์ดีๆ ที่มีความคุ้มค่าพอสมควร เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเงินทั้งหมดที่สามารถประหยัดไปได้ก่อนหน้านี้ (392,272 บาท)

การรีไฟแนนซ์เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์สามารถนำไปใช้ได้ และถ้าทำรีไฟแนนซ์ดีๆ จะเป็นการช่วยประหยัดรายจ่าย ทำให้การผ่อน หรือเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ทำได้อย่างไม่ติดขัด สร้างให้เกิดความสุขในการอยู่อาศัยที่ดีในสถานที่ที่พึงพอใจอย่างมีความสุข

(ขอขอบคุณข้อมูลการคิดคำนวณความคุ้มค่าการรีไฟแนนซ์ดีๆ จาก “วารสารสวัสดิการสาร กรมสวัสดิการทหารบก ฉบับ มี.ค.๔๙ โดย น.ท.วิษณุ เนียมคำ หน.ผวค ๑ กนผ.กพ.ทอ.”)

1 Comment

  1. Serginho 10/05/2012 Reply

    I’m so glad that the inetnret allows free info like this!

Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>